Användarvillkor

1. Villkor
Genom att gå in på denna webbplats godkänner du att vara bunden av dessa användarvillkor för webbplatsen, alla tillämpliga lagar och förordningar, och godkänner att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte godkänner något av dessa villkor får du inte använda eller få tillgång till denna webbplats. Materialet på denna webbplats är skyddat av tillämplig upphovsrätts- och varumärkeslagstiftning.

2. Användningslicens
Tillstånd beviljas för att tillfälligt ladda ner en kopia av materialet (information eller programvara) på webbplatsen Friluftskoll.se endast för personlig, icke-kommersiell tillfällig visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av äganderätten, och enligt denna licens får du inte:
ändra eller kopiera materialet;
använda materialet för något kommersiellt ändamål eller för någon offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell);
försöka dekompilera eller omvända någon programvara som finns på Friluftskoll:s webbplats;
ta bort någon upphovsrätt eller annan äganderättslig notering från materialet, eller
överföra materialet till en annan person eller “spegla” materialet på någon annan server.


Denna licens ska automatiskt upphöra om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan när som helst sägas upp av Friluftskoll. När du slutar titta på detta material eller när denna licens upphör måste du förstöra allt nedladdat material som du har i din ägo, oavsett om det är i elektroniskt eller tryckt format.

3. Ansvarsfriskrivning
Materialet på Friluftskoll:s webbplats tillhandahålls i befintligt skick. Friluftskoll lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, och avvisar och förnekar härmed alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra överträdelser av rättigheter. Friluftskoll garanterar inte heller och gör inga utfästelser om riktigheten, de sannolika resultaten eller tillförlitligheten av användningen av materialet på sin webbplats eller på annat sätt i samband med sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

4. Begränsningar
Friluftskoll eller dess leverantörer ska under inga omständigheter vara ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av avbrott i verksamheten) som uppstår till följd av användningen eller oförmågan att använda materialet på Friluftskoll:s webbplats, även om Friluftskoll eller en auktoriserad representant för Friluftskoll muntligen eller skriftligen har underrättats om möjligheten till sådana skador. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan det hända att dessa begränsningar inte gäller för dig.

5. Revideringar och felskrivningar
Materialet på Friluftskoll:s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Friluftskoll garanterar inte att något av materialen på dess webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt. Friluftskoll kan när som helst och utan förvarning göra ändringar i materialet på sin webbplats. Friluftskoll gör dock inga åtaganden om att uppdatera materialet.

6. Länkar
Friluftskoll har inte granskat alla webbplatser som är länkade till dess webbplats och ansvarar inte för innehållet på sådana länkade webbplatser. Införandet av en länk innebär inte att Friluftskoll godkänner webbplatsen. Användning av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Ändringar av webbplatsens användarvillkor
Friluftskoll kan när som helst och utan förvarning ändra dessa användarvillkor för sin webbplats. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då gällande versionen av dessa användarvillkor.

Relevanta sidor

Back to top button